Obywatele Ukrainy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. posiadali ponad 128 tys. ważnych dokumentów pobytowych, informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Według ostatnich danych większość zezwoleń na pobyt czasowy wydano w związku z pracą - 78%, podobnie jak w 2016 roku (73%).
Od początku roku obywatele Ukrainy złożyli 57 034 wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 882 wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz 6 519 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Za informacją Urzędu w sprawach dotyczących legalizacji pobytu obywatelom Ukrainy wydano od początku roku: 40 914 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, 350 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i 4 861 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały.
Jeżeli porównać pierwsze półrocze 2017 z półroczem 2016 r., to zaobserwowano następujące trendy:
o Wzrost liczby wniosków na pobyt czasowy o 27%
o Spadek liczby wniosków na pobyt stały o 42%
o Porównywalna liczba składanych wniosków na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Oprócz tego, pod względem liczby składanych wniosków o ochronę w 2017 roku, Ukraina znajduje się obecnie na drugim miejscu, za Rosją. W 2014 r., liczba obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy stanowiła 34% ogólnej liczby ubiegających się o nadanie tego statusu, w 2015 r. - 19% , a w 2016 r. – 11% ogólnej liczby osób objętych tymi wnioskami. Liczba obywateli Ukrainy ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w 2017 stanowi 10% ogólnej liczby wnioskodawców.
Według stanu na 23 lipca b.r., Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi 326 postępowań w sprawie o udzielenie ochrony wobec obywateli Ukrainy a pomocą socjalną objętych jest 985 obywateli Ukrainy.
Źródło: https://udsc.gov.pl