organizacje

Stowarzyszenie powstało w 2005 roku z inicjatywy studentów ukrainistyki. Kluczowe znaczenie ma sama nazwa - to organizacja, która z założenia skupiać ma nie tylko Ukraińców, ale również Polaków zafascynowanych ukraińską kulturą, zwyczajami i obyczajami. Pomysł zrodził się z chęci pomocy tym wszystkim, którzy mają problemy ze znalezieniem praktycznych wiadomości związanych z Ukrainą, a poza Ambasadą Ukrainy, nie istnieje żadna instytucja informująca w tym temacie.
Założony przez Bogusława R. Zagórskiego Instytut Ibn Chalduna jest m.in. organizatorem konferencji, przybliżających dorobek naukowy myśli arabsko-muzułmańskiej. W 2006 roku z okazji 600. rocznicy śmierci wielkiego arabskiego myśliciela i jednocześnie imiennika Instytutu, przygotował konferencję poświęconą tej niezwykłej postaci, na której obecni byli m.in. liczni ambasadorowie krajów arabskich. Instytut zorganizował również serię wykładów w trakcie Dni Polskich w Kuwejcie.            
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego została założona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji (WJRO) i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ). Celem Fundacji jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce, przede wszystkim na tych terenach, którymi, z racji zbyt dużej odległości, trudno jest zajmować się gminom żydowskim. Obszar działania Fundacji to blisko dwie trzecie powierzchni Polski.
Stowarzyszenie Mediteralma zrzesza osoby działające na rzecz budowy społeczeństwa otwartego, w szczególności w obszarze stosunków i edukacji kulturowej. Celami Mediteralma jest pobudzanie, wspieranie i organizacja inicjatyw związanych z poznaniem kultur, a także działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Europy.
Kaukaz.pl to serwis polskojęzyczny na temat Gruzji. Prezentuje rozmaite materiały o tematyce gruzińskiej i kaukaskiej – od geografii przez kulturę aż po gospodarkę. Szczególne miejsce zajmują praktyczne porady i krajoznawcze informacje dla podróżników.
Biuro Turystyki Państwa Hiszpańskiego (Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA) udziela wszechstronnych informacji dotyczących nie tylko turystyki w Hiszpanii, ale również kultury i wydarzeń kulturalnych oraz historii państwa.
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych to organizacja założona przez studentów etnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum stawia sobie za cel ułatwienie imigrantom uzyskania statusu uchodźcy, odnalezienia się w nowej, polskiej rzeczywistości, znalezienia pracy, wejścia w polski system szkolnictwa, dowartościowanie ich poprzez organizację różnych zajęć.
Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra została założona jako jednostka edukacyjna, skierowana do wszystkich ludzi związanych z religią i kulturą żydowską. Fundacja kontynuuje i rozwija wartości edukacyjne głoszone przez prof. Schorra (1873-1941), rabina, historyka, nauczyciela, senatora, działacza społecznego. Oferuje naukę języka hebrajskiego oraz zajęcia z kultury, tradycji i historii żydowskiej.
Morasha - to słowo w języku hebrajskim oznacza „dziedzictwo”. Szkoły Lauder - Morasha są pierwszymi w Warszawie od 1949 roku szkołami, które upamiętniają, zachowują i wzbogacają dziedzictwo kulturowo - historyczne Żydów w Polsce.
Związek zarejestrowany został w 1993 roku jako kontynuacja Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, powstałego w 1946 roku. Celem działalności jego jest organizowanie życia religijnego i kulturalnego członkom gmin żydowskich w Polsce.Działa w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997 roku oraz prawo wewnętrzne. 
Stowarzyszenie stawia sobie za cel działanie na rzecz przyjaźni między narodami Polski i Grecji oraz upowszechnianie kultury greckiej w Polsce.
  Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została powołana w styczniu 2015 roku przez dotychczasowych pracowników i współpracowników Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej.
Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków powstała we wrześniu 1999 roku, a prawną formę stowarzyszenia uzyskała 24 stycznia 2000 r. SMOK jest organizacją, która zrzesza młodzież polskiego pochodzenia z różnych krajów byłego bloku wschodniego, m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mołdawii, Bułgarii, Rosji, Polski, Rumunii.  
Stowarzyszenie organizuje corocznie Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów. W ramach festiwalu wyświetlane są filmy dotyczące szeroko pojętej tematyki żydowskiej - m.in. holocaustu, współczesnego życia Żydów w Izraelu oraz diasporze, konfliktu izraelsko-palestyńskiego, wydarzeń Marca 1968 r. w Polsce, i innych.
Studencki Klub Islandzki prezentuje bogactwo kultury islandzkiej, działa od października 2005 na Uniwersytecie Warszawskim. Siedzibą Klubu został Wydział Polonistyki. W tamtejszej kawiarence odbywają się spotkania SKI. Zarówno bowiem pomysłodawca całego przedsięwzięcia, jak i zdecydowana większość członków Klubu to studenci tej właśnie jednostki dydaktycznej (przede wszystkim poloniści i kulturoznawcy), choć w szeregach Klubu znajdują się również italianiści, romaniści i studenci europeistyki.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej działa od 1959 r. Współpracuje z władzami Islandii i bratnim Towarzystwem Przyjaźni Islandzko - Polskiej w Reykjavíku, utrwalając tym samym przyjaźń między narodami.  
Organizacja i jej strona udziela kompleksowych informacji dotyczących turystyki na Węgrzech (przejazdy i przeloty Polska-Węgry, informacje na temat miejscowości turystycznych i uzdrowisk, aktualne ceny, baza miejsc noclegowych, biur turystycznych, gastronomii, a nawet aktualnej pogody). Strona to także baza informacji dotyczących kultury i tradycji Węgier i poszczególnych regionów kraju.
Towarzystwo Polsko-Norweskie liczy już ponad 45 lat. Powstało w końcu lat 50-tych z inicjatywy kilku osób, zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwa ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków.
Polsko-Chińskie Stowarzyszenie kung fu wu-shu prowadzi Mistrz Zhang Feng Jun. Stowarzyszenie obejmuje szkołę walki w stylach: Shaolin Quan [Shaolin Chuan], Taijiquan [Tai Chi Chuan], Ba Gua Zhang [Pa Kua Chang] - "Dłoń Ośmiu Trygramów", Xing Yi Quan [Hsing-I Chuan] - "Pięść Pięciu Elementów", Chin Na oraz Sanda. Ponadto w szkole naucza się techniki Qi Gong [Chi Kung] i masażu leczniczego.    http://www.nanbei.pl/
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (PTO) jest specjalistycznym towarzystwem naukowym upowszechniającym wiedzę o ludach, językach i kulturach Wschodu. Od 1953 roku siedzibą PTO jest Warszawa. Poprzednie siedziby to Lwów i Kraków. PTO było i pozostaje jedyną organizacją skupiającą wszystkich orientalistów polskich na zasadzie dobrowolnego członkostwa, rozwijającą działalność naukowo-wydawniczą oraz popularnonaukową w dziedzinie orientalistyki.
Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest organizacją pozarządową non profit, działającą na rzecz jednoczenia ludzi różnych narodowości, kultur i religii. Chce jednoczyć ludzi, którzy sprzeciwiają się wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji ze względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd.
Medioteka Szwajcarska udostępnia wszystkim zainteresowanym swoje zbiory książek, czasopism, dzienników, map, płyt kompaktowych, kaset audio i video oraz udziela informacji o Szwajcarii.   Medioteka Szwajcarska powstała w 1993 roku w ramach projektu doskonalenia polskich nauczycieli języka niemieckiego prowadzonego przez Szwajcarską Centralę Doskonalenia (WBZ) i była finansowana przez rząd Konfederacji Szwajcarskiej. W 1997 roku Medioteka została przekazana Centralnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, a Ambasada Szwajcarii objęła patronat. Od 2 grudnia 2010 roku zbiory Medioteki Szwajcarskiej zostały przekazane do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe.
Chabad Lubawicz to organizacja społeczno-kulturalna, której celem jest propagowanie wartości, dziedzictwa i kultury nurtu chasydzkiego w Judaiźmie.
Celami Fundacji są: propagowanie religii i kultury Islamu, popieranie i inicjowanie działalności służącej upowszechnianiu twórczości naukowej i kulturalnej Islamu, upowszechnianie wiedzy o roli i miejscu kultury Islamu w społeczeństwie obywatelskim, pogłębianie wiedzy, twórczości naukowej i kulturalno-duchowej w dziedzinie islamskiego monoteizmu oraz promowanie twórczości w dziedzinie kultury Islamu.
Forum Żydów Polskich powstało jako platforma wymiany informacji i opinii dla Żydów w Polsce.

Strona 4 z 5