Ngày 20.12.2013 Quỹ „Inna Przestrzeń -Không gian Khác”, Quỹ „ Afryka Inaczej”, Quỹ „Xã hội Đa dạng”, Quỹ Phát triển „Oprócz Granic", Quỹ „Nasz Wybór", Quỹ kết nối các nền văn hóa „Open Art” thay mặt cho liên minh các tổ chức phi chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ hoạt động vì Trung tâm Đa văn hóa Vác-sa-va. Những người sáng lập đã bầu ra Hội đồng của Quỹ, bao gồm:

1.Quỹ Inna Przestrzeń, do Witek Hebanowski đại diện,
2. Quỹ Afryka Inaczej, do Mamadou Diouf đại diện,
3. Quỹ Rozwoju „Oprócz Granic”, do Ksenia Naranovich đại diện,
4. Quỹ a Sztuki Arteria, do Jakuba Królikowski đại diện,
5. Quỹ na rzecz Różnorodności Społecznej, do Katarzyna Kubin đại diện,
6. Quỹ vì sự gẫn gũi văn hóa „Open Art”, do Ewa Goc đại diện,
7. Quỹ „Nasz Wybór”, do Myroslave Keryk đại diện,
8. Hội SIETAR Polska, do Katarzynę Artemiuk đại diện,
9. Hiệp hội Tự do Ngôn luận, do Robert Krzysztoń đại diện,
10. Hội Người nước ngoài Hội nhập SIC!, do Kamila Nocuń đại diện

Và Ban chấp hành bao gồm 7 người:
1. Piotr Cykowski
2. Miroslava Keryk
3. Mamadou Diouf
4. Witek Hebanowski
5. Jakub Królikowski
6. Katarzyna Kubin
7. Ksenia Naranovich

Cùng với Ban Thanh tra bao gồm:
1. Agnieszka Kozakoszczak
2. Małgorzata Topczewska
3.Tetyana Rodnyenkova

Liên lạc:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.