Tổ chức được thành lập năm 2013 từ sự đam mờ, yờu thớch õm nhạc và ca mỳa cú nguồn gốc từ Chõu Phi. Vỡ điều kiện thiếu kiến thức và hiểu biết về giỏ trị cội nguồn của loại õm nhạc này nờn dự kiến mở rộng nội dung thụng tin và những kinh nghiệm thực tiễn đối với õm nhạc và nhảy mỳa của Chõu Phi.

Afro Dance là vũ điệu cú nhiều thể loại khỏc nhau, cú lịch sử lõu đời và đại chỳng trờn toàn cầu. Phụ thuộc vào vị trớ địa lý và thời gian mà vũ điệu Chõu Phi cú nhiều thể dỏng khỏc nhau. Nú cũng là sự khởi xướng cho nhiều thể loại khiờu vũ khỏc trờn thế giới.

Năm 2013, Đại hội Liờn hoan Ca mỳa “AFRO REVOLUTION” được tổ chức lần thứ 3 nhằm quảng bỏ sự đa sắc trong nhịp điệu và thể loại của Chõu Phi. Nhiệm vụ của cỏc nhà tổ chức là chỉ ra sự kết hợp giữa nhiều thể loại và những thay đổi của vũ điệu cũng như sự chuyển động của cơ thể dựa trờn cơ sở những điệu nhảy cơ bản của mỳa (tức là Afro).

Liờn hoan ca mỳa cú tớnh toàn cầu nhằm mục đớch giới thiệu và tuyờn truyền văn húa Chõu Phi ở Chõu Âu, nhất là ở Ba Lan. AFRO REVOLUTION là một dự ỏn văn húa đầy tham vọng nhằm tuyờn truyền kiến thức và sự đam mờ với cỏc vũ điệu của nền văn húa đa dạng ở Chõu Phi.

Mục đớch của tổ chức là:

-         Phổ biến cỏc hoạt động giỏo dục, văn húa trong lĩnh vực cỏc điệu nhảy Chõu Phi hoặc tương tự, nhất là sự khởi xướng, giỳp đỡ những sỏng kiến cho việc phổ cập giỏo dục, văn húa của õm nhạc và vũ điệu.
-         Quảng bỏ õm nhạc và ca mỳa cú nguồn gốc Chõu Phi.
-         Thỳc đẩy phỏt triển cỏc hoạt động sỏng tạo của thanh thiếu niờn, đặc biệt chỳ ý đến cỏc khớa cạnh văn húa và cựng chung cội nguồn.
-         Dạy õm nhạc, dạy ca mỳa, giỏo dục, giải trớ cho thanh thiếu niờn.
-         Quảng bỏ về văn húa, nghệ thuật cỏc dõn tộc khỏc với mục đớch thỳc đẩy sự tụn trọng và hiểu biết về cỏc nờn văn húa khỏc.
-         Hoạt động cho vấn đề hội nhập nhiều nền văn húa cựng với sự phỏt triển cỏc quan hệ và cộng tỏc giữa cỏc dõn tộc với nhau.

Địa chỉ liờn lạc:

Anna Zakrzewska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fundacja African Roots

Tel: 533 488 858
Trang web: www.afrodancefestival.pl