Quỹ Polska-Haiti là một tổ chức hữu ích công cộng, được thành lập để giúp đỡ người dân Haiti sau cuộc động đất ở quốc gia của họ. Quỹ Polska-Haiti là một tổ chức hữu ích công cộng, được thành lập vào năm 2010 trận động đất ở Haiti. Ban đầu quỹ có mục đích chủ yếu hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả mà trận động đất đã gây ra đối với những người dân nơi đây, hiện tại có thêm mục đích là cần hỗ trợ xây dựng xã hội công dân, trợ giúp xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục và quảng bá văn hóa và nghệ thuật.

Tờ báo do Quỹ quản lý có mục đích phục vụ các thông tin về tình hình hiện tại ở Haiti và quảng bá những ý tưởng đoàn kết với dân tộc Haiti.

Quỹ Polska-Haiti
ul. Krakowskie Przedmieście 20/22
Oficyna, cổng 2

ĐT: 22 825 82 82
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.polska-haiti.org

www.facebook.com/pages/Polska-Haiti/277738028512