Tạp chí 'Azji-Pacyfik' là sự tiếp nối công việc của Giáo sư K. Gawlikowski và Hội Châu Á và Thái Bình Dương, bắt đầu từ năm 1998 và cho đến nay thì đây là một tạp chí duy nhất ở Ba Lan tập hợp được các tin tức về vùng này, theo một cách khoa học. Tại đây có những bài viết hiểu theo nghĩa rộng về khoa học xã hội. Theo ý tưởng thì không cần hạn chế đề tài, chỉ cần có tiêu chuẩn, trước hết là cần khách quan và viết bài phải rất khoa học và thực tế.

Tòa soạn 'Azji-Pacyfik'
Thư viện SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.azja-pacyfik.pl
www.facebook.com/pages/Azja-Pacyfik/219538131453842