Mục đích Điều lệ của Hội là: quảng bá kiến thức về văn hóa, lịch sử và tình hình của Tây Tạng, hỗ trợ các hoạt động tôn trọng nhân quyền, hiểu rộng theo cách hoạt động từ thiện vì người nghèo và vì những người cần sự trợ giúp, giáo dục sinh thái và ủng hộ các hoạt động vì thiên nhiên hoang dã. Nhiệm vụ của Hội là ủng hộ dân tộc Tây Tạng trong cuộc đấu tranh vì tự do và quảng bá những sáng kiến tâm linh và chính trị của lãnh tụ Tây Tạng, người được nhận giải thưởng Nobel hòa bình, Đức Dala Lama, hướng tới bảo tồn và phát triển di tích Vương quốc Tuyết. Chiểu theo thông điệp của Ngài, cần quảng bá các giá trị cơ bản như sự thật,đức tính thành thật, lòng tốt và sự đồng cảm, cùng với nguyên tắc không sử dụng bạo lực. Hội

„Sinh viên vì Tây Tạng Tự do”
www.sft.org.pl
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Studenci-dla-Wolnego-Tybetu/119119834802062?fref=nf