Hội thực hiện ý tưởng các công việc có tính sáng tạo để các nền văn hóa trở nên gần gũi hơn. Hội chia làm bốn ban: ban văn học- ngôn ngữ- nghệ thuật LILEA (literatura, lengua, arte), ban địa lý du lịch GEOTUR, lịch sử chính trị HIPOL và ban xã hội văn hóa SOCUL (sociedad, cultura).
www.bociannopal.wordpress.com

www.facebook.com/pages/BOCIAN-NOPAL/134144533267634

Liên hệ: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.