Hiệp hội có mục đích tiếp nhận phát triển các sáng kiến, chính kiến và các hoạt động nhằm đảm bảo giáo dục cho trẻ em và đào tạo người lớn ở các khu vực, quốc gia nghèo đói, lạc hậu mà vì lý do kinh tế, chính trị hay văn hóa mà không có điều kiện học hành.

Trong số các sáng kiến của Hội phải kể đến trường học ở nông thôn tại Afganistan được thành lập vào năm 2005 hay việc cung cấp 600 cuốn sách giáo khoa mới học tiếng Anh cho các nhà truyền đạo Ba Lan làm việc tại Uganda và Mông cổ.

Stowarzyszenie 'Szkoły dla Pokoju'
ul. Kopernika 6/24
00-367 Warszawa

Liên hệ:
Beata Błaszczyk
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 0501 130 681

www.szkolydlapokoju.pl

www.facebook.com/pages/Szko%C5%82y-dla-Pokoju/119309844788074?fref=ts