Lĩnh vực mà quỹ quan tâm bao gồm trước hết là các chủ đề về tị nạn và sự giúp đõ cho họ và cho những người hồi hương, hội nhập và hội nhập ban đầu cho những người tị nạn và hồi hương, trợ giúp cho Ba Lan kiều sống tại vùng Hậu Cau-ca-dơ, đối thoại giữa các nền văn hóa và đa văn hóa.

Fundacja 'Ocalenie'
ul. Koszykowa 24/1
00-384 Warszawa

Liên hệ:
tel./fax: +48 22 828 50 54
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.fundacjaocalenie.org.pl
https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie?fref=ts