Nhóm Phi học liên khoa do các sinh viên các khoa khác nhau có cùng sở thích quân tâm Phi châu cùng thành lập, Nhóm truyền bá kiến thức về châu lục, tham gia nhiều hoạt động ví dụ tổ chức các triển lãm ảnh, đợt điểm phim, triển lãm nghệ thuật Phi châu, các nghiên cứu thực tại. Nhóm có xuất bản Tạp chí Phi học. Nhóm thành lập từ năm 2004.

Liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Patryk Zając This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alicja Łukasiak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
https://www.facebook.com/groups/187961871240973/