Sứ mệnh của tổ chức là quảng bá cho trao đổi văn hóa, giáo dục giữa các nền văn hóa giữa đại diện của các nền văn hóa khác nhau trong khuôn khổ các dự án gaios dục phát triển toàn cầu, sự hợp tác để phát triển, các cuộc thám hiểm và các đề án nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động xã hội và các sáng kiên văn hóa. Hội đồng khoa học trực tiếp giám sát các hoạt động của Quỹ. Trong số các thành viên của quỹ có các nhà hoạt động khoa học, người nhận học bổng từ các quốc gia nhu Nhật Bản, Ấn độ, Thổ Nhỹ Kì, Negria, Izrael, Pháp, Ý Nga.


Kultury Świata
ul. Dąbrowszczaków 12
03-484 Warszawa
 
Liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kulturyswiata.org

https://www.facebook.com/FundacjaKulturySwiata