Trung tâm ngiên cứu về tàn sát người Do Thái, trực thuộc Viện Triết học và Xã hội học Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan quy tụ môi trường những người nghiên cứu Tàn sát Hủy diệt (Holocaust) người Do Thái tại Ba Lan trong Chiến tranh Thế giới thứ hai ở các lĩnh vực khác nhau và về các khía cạnh khác nhau như: lịch sử, tâm lý, văn học hay nhân chủng học.