Quỹ Ormian KZKO jlà tổ chức phi chính phủ, hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận (non-profit) xuất phát từ môi trường người Ormian Ba Lan. Quỹ chuyên về các vấn đề thiểu số sắc tộc, dân tộc , tôn giáo, người di dân và cộng đồng Ormian. Fundacja Ormiańska KZKO
ul. Broniewskiego 54/83
01-716 Warszawa

Địa chỉ liên lạc:
ul. Filtrowa 83 / 21
02-032 Warszawa

Liên hệ:
tel. (0) 696 586 108
fax (022) 823 40 75
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.fundacjaormianska.pl

www.facebook.com/pages/Fundacja-Ormia%C5%84ska-KZKO/164383183576825