Đề án Wolna Białoruś tập trung trong hàng ngũc của mình những người trẻ tuổi hoạt động tích cức vì dân chủ tại các nước Âu châu. Hội từng ủng hộ cuộc cách mạng da cam và cuôic năm 2005 tại Bạch Nga.
Một mặt đề án là trang điện tử cung cấp thông tin thường xuyên về phonbg trào tự do cũng như các đàn áp đối với lực lượng đối lập dân chủ: www.WolnaBialorus.pl, mặt khác là tổ chức các hội nghị, gặp gỡ, hay trao đổi Ba Lan -Bạch Nga. Trang điện tử Bạch Nga tự do

www.wolnabialorus.pl

www.facebook.com/inicjatywawolnabialorus

Pracownia Duży Pokój
ul. Koszykowa 24 m. 12
00-553 Warszawa