Hanami - là công ty Ba Lan- Nhật bản chuyên cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa- kinh tế. Các hoạt động này hướng về người Ba Lan và người Nhật .

Từu năm 2006 hội có hoạt động tronh linhc vực xuất bản.Od 2006 roku działa także Wydawnictwo Hanami.

liên hệ :
Hanami
Solec 38/29, 
00-394 Warszawa
tel. 603 27 77 85
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.hanami.pl

www.wydawnictwo.hanami.pl

https://www.facebook.com/HanamiPL