Hội được thành lập vào năm 2005 theo sáng kiến của các sinh viên khoa ucraina học. Ý nghĩa chính của nó nằm trong tên của hội - là tổ chức không chỉ hội tụ người Ủaina mà cả những người Ba Lan hâm mộ văn hóa, phong tục, tập quán Ucraina, Sáng kiến nẩy sinh từ ý muốn giúp đỡ những ai có khó khăn trong việc tìm kiếm những thông tin thiết thực liên quan tới Ucraina mà ngoài Đại Sứ quan Ucraina không có một tổ chức nào cung cấp thông tin cả.
Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy (TPU)
www.tpu.org.pl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/TowarzystwoPrzyjaciolUkrainy?fref=ts