Quỹ Diễn đàn Đối thoại giữa các Dân tộc (FDMN) được thành lập năm 1998. Mục đích của Quỹ là phổ biến tính đại lượng và nền văn hóa dân chủ và hoạt động nhằm xích gần các dân tộc đến với nhau, mà trước đây trả qua nhiều thế kỷ đã từng sống bên cạnh nhau và tạo ra lịch sử, truyền thống và văn hóa Ba Lan.

Diễn đàn Đối thoại giữa các dân tộc

FORUM DIALOGU 
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
 
Sekretariat
tel.  48 22 551 50 10; 
      48 22 551 50 20; 
      48 22 827 22 07
fax. 48 22 551 50 21 
 
Dział edukacyjny:
tel.  48 22 551 50 25


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.dialog.org.pl