Mục đích của Quỹ là bảo vệ những kỷ vật của di sản văn hóa Do Thái tại Ba Lan ( trong đó có đền thờ synagog và các nghĩa địa).
Quỹ Bảo vệ Di sản Do Thái
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Liên hệ:
tel: +48 436 60 00
fax: +48 436 06 58
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.fodz.pl