Đạo bahá’í là phái đạo không lệ thuộc đơn đạo trẻ nhất trên thế giới do Bahá’u’lláha (1817 - 1892) sáng lập tại IIran vào thế kỷ 19. 5 triệu tín đồ của phái đạo sống trên 218 quốc gia và các lãnh thổ phụ thuộc và xuất phát từ 2100 nhóm sắc tộc khác nhau tạo ra vị thế tín ngưỡng thứ hai sau Công giáo nếu xét về mặt lan rộng địa lý trên thế giới. liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +48 793 916 960

 

Bahaickie Biuro Narodowe

ul. F.M.Lanciego 13 / 6

 

02-792 Warszawa


 

 
 
 

 

www.bahai.org.pl

 https://www.facebook.com/bahaizm