Hội lấy các hoạt động tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc Ba Lan _hy Lạp làm mục đích. Ngoài ra hội quảng bá cho nền văn hóa Hy Lạp tại Ba Lan.
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRECJI
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa

Liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.e-grecja.pl

https://www.facebook.com/tpgrecji?fref=ts