Hội văn hóa Brazil tích cức thực hiện các đề án quảng bá cho văn hóa bBrazil vào những năm 2003-2008. Hội là người tổ chức lần lượt các Liên hoan Văn Hóa Brazil vào tháng chín tại Vác sa va.

Hội cùng cộng tác với Đại sứ Quán Brazil. Hội đã thành công quảng bá tại Ba Lan cho nhóm đánh trống Sambal i Bateria Nowa, hay các nhóm nhảy Axe Bahia Show và Dança Brasil và nhóm Miçanga.

 

 

http://festabrasil.iportfolio.pl