Ý tưởng Ngôi nhà Cau- cát- dơ thình thành vào tháng năm 2006. Idea Domu Kaukaskiego w Warszawie powstała w maju 2006 roku. Dom Kaukaski - Ngôi nhà thống nhất các dân tộc Nam Cau-cát-dơ trong lĩnh vực văn hóa và hệ thống chính sách thông tin chung.
Ngôi nhà Cau- cát -dơ Dom Kaukaski
ul. Świeradowska 43/668
02-662 Warszawa
 
 
www.domkaukaski.org