Đây là tác phẩm chủ đề „Lời chào từ Đại lộ Jerozolimskie” của Joanna Rajkowska, được làm sau khi cô có chuyến đi sang Israel. Như tác giả cho biết, tác phẩm này muốn đưa ra thông điệp cho mọi người biết là Đại lộ Jerozolimskie có ý nghĩa như thế nào đối với Vác-sa-va? Vào năm 1776 ở đây có khu một dân cư Do Thái tên gọi „Jerozolima Mới” Cây dừa Palma
Bùng binh de Gaulle

www.palma.art.pl