Nghĩa trang này nằm ở phố Wolska – Varsava. Đõy là nghĩa trang duy nhất ở Varsava ban đầu chỉ dành cho dõn theo đạo chớnh thống giỏo. Hiện nay, cỏc nhõn sĩ theo đạo thiờn chỳa cũng được chụn cất tại đõy. Nghĩa địa được xõy dựng theo sắc lệnh của Nga Hoàng vào năm 1834, diện tớch là 13,3ha. Vỡ lý do thất lạc cỏc tài liệu lưu trữ của cỏc thi hài, ngụi mộ nờn việc xỏc định số người được chụn đến nay là bao giờ. Hiện nay, nghĩa địa cú dóy……..

Thời gian đầu, nghĩa đại được chia làm 4 phần, trong từng khu được chia theo vị trớ cho những người khi sống cú địa vị xó hội khỏc nhau. Đến năm 1850, vỡ diện tớch đất để xõy mộ đó khụng đủ nờn dần dần, người ta mua thờm diện tớch bờn cạnh.

Hiện nay, trong nghĩa địa cú vài trăm nhà mồ cú tớnh mỹ thuật rất cao, 2 pho tượng tưởng niệm những người lớnh Ucraina, Tượng đỏ tưởng niệm người dõn bị giết ở Wola và Đài tưởng niệm những nạn nhõn trong trận đúi lịch sử ở Ucraina.

Cmentarz Prawosławny na Woli
ul. Wolska 138/140.