Đõy là nhà thờ Chớnh Thống Giỏo dành cho tu viện giỏo hội này ở Varsava. Nhà thờ thuộc địa phận của vựng Varsava – Bielska. Quỏ trỡnh xõy dựng nhà thờ ở phố Paryska tại khu Saska Kępa được gắn mật thiết với thời gian giữa cỏc cuộc chiến tranh và đời sống của những người dõn Nga, những người vỡ lý do chớnh trị khụng thể sống được trong chớnh quyền Xụ-viết sau khi chế độ Nga Hoàng sụp đổ. Nhiều người trong số đú đó sống ở Ba Lan từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Nhà thờ được khỏnh thành năm 1936 và được sử dụng làm trường học vào năm 1951. Khi ở đõy được mở làm chủng viện, diện tớch nhà thờ bị thu hẹp lại, họ sửa sang để tạo nờn cỏc phũng học cho chủng viện tụn giỏo.

Trong nhà thờ cũn cú nhiều di tớch giỏo hội, nhiều tượng, nhiều di tớch của Thỏnh Hioba Poczajewski và nhiều kỷ vật được cỏc nhà lónh đạo Giỏo hội đạo Chớnh Thống Giỏo gửi tặng qua nhiều thời kỳ. Trờn một bức tường của nhà thờ cạnh lối ra vào cú một tấm biển tưởng niệm tướng Stanislaw Bulak–Balachowicz, ụng đó hy sinh ở đõy trong cuộc săn bắt của lớnh mật vụ Đức (Gestapo).

Cerkiew pod wezwaniem Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy
ul. Paryska 27