Đến nay, những khỳc tường bao quanh quần thể người Do Thỏi vẫn tồn tại và nằm sõu bờn trong cỏc con phố ul. Sienna 55, ul. Zlota 62 và ul. Walicúw 11.

Nhiều hũn gạch lấy ra từ cỏc bức tường này được trưng bày tượng trưng trong cỏc bảo tàng của người Do Thỏi ở Waszynton (USA), Jerozolim (Israel), Houston (USA).

Năm 1989, cỏc khỳc tường này đó được ghi nhận là di tớch lịch sử nhờ sự thỳc đẩy tớch cực của ụng Mieczysław Jędruszczak.

Năm 2006, tại vài chục địa điểm trờn địa danh thành phố Varsava người ta đó treo cỏc bảng gợi lại hỡnh thỏi trại người Do Thỏi trước kia. Trong số những biển này, cú một số được lắp trờn lũng đường, vỉa hố dọc theo cỏc tấm đỏ cú dũng chữ “Tường Getto/ Ghetto wall 1940 – 1943”.

Fragment muru Getto Warszawskiego
Ul. Sienna 55, Zlota 62, ul. Walicúw 11