Hiệu sách tiếng Nga trên mạng www.knigi.pl chào bán các ấn phẩm tiếng Nga, cả ở dạng sách âm thanh audio và MP3, các trò chơi, lịch Nga, các áp phích. Hiệu sách thành lập năm 2004 trên cơ sở quán cà phê internet 'mpX netc@fe' trên phố ul. Garibaldiego 4 lok. 16A. Hiệu sách chuyên về bán sách qua bưu điện, nhưng khách hàng có thể mua tại chỗ tại tiệm internet cafe.

Địa chỉ và trang web

Książki rosyjskie
ul. Garibaldiego 4 lok. 16A

www.knigi.pl