Nhà hàng nằm ở trung tâm Vác sa va do người Thái Lan chính gốc làm chủ., tất cả các nguyên liệu đều xuất phát từ Thái Lan.
Liên hệ:
tel.: 22 434 22 16
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Restauracja Sunanta
ul. Krucza 16/22

www.sunanta.pl