Pháp luân công là mon tập luyện cổ điển Trung Hoa dựa trên việc hoàn thiện tâm hồn, cơ thể và trí óc trên cơ sở của ba nguyên lý đạo đức đại cương Chân lý, Thiện và Nhẫn nhục. Pháp luân công được truyền bá từ 13 tháng năm 19992, lúc dầu ở Trung Quốc còn hiện nay ở khắp nơi trên thế giới.

www.falundafa.pl