TRường có 12 khóa học với trình độ khác nhau, cho người mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha cũng như cho những người muốn đào sâu kiến thức và mở rộng khả năng của mình. Machina Edukacyjna
ul. Pankiewicza 3 (pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Nowogrodzką)
00-696 Warszawa 
tel 22 628 62 20 fax 22 628 62 05

www.machinaedukacyjna.pl