Ngoài nhịp bước và các điệu nhảy cơ bản mục đích của các khóa học tại eSalsa School còn làm cho nhưng người tham gia quan tâm đến salsa như là mọt loại nhạc và chỉ ra cho họ niềm vui và vui chơi có thể có được khi chuyển động theo nhịp điệu của salsa. Trường có hướng dẫn thông tin liên quan đến salsa - www.esalsa.net
eSalsa School
ul. Łazienkowska 7, MDK

Kontakt:
  • Piotr Nowak: 0 509 191 422
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.eSalsa.net