Abu Rabi`ah Sweets, hay chính là lò nướng các loại bếnh Phương Đông rất ngon.
Abu Rabi`ah Sweets
ul. Zielna 10

kontakt:
+ 48 501 23 65 18