Bên cạnh nghĩa địa Do Thái gần nghĩa địa Powiązek có nghĩa địa muzuman Tác ta ít người thăm viếng.


Muzułmański Cmentarz Tatarski

ul. Tatarska 8