Muzułmański Cmentarz Kaukaski cùng với obok Muzułmański Cmentarz Tatarski là những nghĩa địa muzuman duy nhất tại Vác- sa va và là nghĩa địa lâu đòi hơn trong số này. Nghĩa địa được xếp hạng di tích cổ.

Muzułmański Cmentarz Kaukaski

Ul. Młynarska 60