JCC Varsava làm nhiệm vụ khụng chớnh thức là dạy văn húa Do Thỏi, tổ chức cỏc cuộc gặp nhau của cỏc gia đỡnh, cỏc bài giảng. Tại Trung tõm, người ta cú thể cảm thấy sự đoàn kết, nghỉ ngơi thư gión, làm quen với văn húa Do Thỏi, cảm thấy cội nguồn Do Thỏi của mỡnh. Tham vọng của JCC Varsava là tạo nờn sự hiện đại, sống động của nền văn húa Do Thỏi và văn húa của Thành phố bằng cỏch tổ chức cỏc buổi biểu diễn nghệ thuật và cỏc hoạt động xó hội cho cả những cộng đồng dõn cư khụng cú nguồn gốc Do Thỏi.

Tổ chức JCC dành cho những ai? Dành cho tất cả những người cú nguồn gốc Do Thỏi, cho gia đỡnh, những người tõn của họ và cho cả những người khụng cú nguồn gốc Do Thỏi nhưng quan tõm đến văn húa của dõn tộc Do Thỏi. JCC Varsava là địa điểm gặp nhau của đại diện nhiều cộng đồng cư dõn: người theo tụn giỏo và khụng theo tụn giỏo, thành viờn cỏc tổ chức Do Thỏi và những người khụng muốn bị phụ thuộc. JCC hoạt động rộng mở cho tất cả mọi người, khụng phõn biệt lứa tuổi, tụn giỏo hay cỏch sống.

Liờn hệ:
Điện thoại: (022) 652 17 54.
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Địa chỉ : JCC Warszawa
ul. Chmielna9A
00-021 Warszawa

www.jccwarszawa.pl.