Đõy là một viện văn húa – giỏo dục cú mục đớch giỳp người dõn Ba Lan tiếp cận gần hơn với nền văn húa và thế giới của người Ả-rập, qua đú xõy dựng sự tin tưởng, giao tiếp lẫn nhau. Ngoài việc giảng dạy tiếng Ả-rập, hoạt động của Trung tõm cũn bao gồm việc chuẩn bị cỏc ngày sinh hoạt văn húa Ả-rập, tổ chức cỏc hội thảo và bài giảng, tổ chức cỏc chuyến thăm cỏc nước Ả-rập, bỏn sỏch bỏo tiếng Ả-rập và hoạt động kinh doanh trờn mạng.

Instytut Języka i Kultury Arabskiej

Warszawa Śrúdmieście,
Al. Jerozolimskie 49 lok. nr 21
Tel: +48 22 243 15 07
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trang web: www.jezyk-arabski.pl