Cơ sở tự hỗ trợ người tị nạn SINTAR là một trung tâm văn hóa người Chechnya kiểu mới, đặt tại khu Powiśle tại Vacsava. Mục tiêu của SINTAR là nâng cao khả năng tự lập của người tị nạn Chechya tại Ba lan. Nhờ các hoạt động của mình, SINTAR có thể giúp họ thích nghi, hội nhập với môi trường mới, làm người Ba lan dễ chấp nhận những người nhập cư hơn, cũng như khuyến khích người tị nạn tự tổ chức các hoạt động riêng của mình. Liên hệ:

tel: 22 622 13 95
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 2
00 - 514 Warszawa
 

www.facebook.com/osu.sintar
www.sintar.eu