Trường Yoga động tính chuyên nghiệp đầu tiên tại Ba Lan. Ở trường có các lớp học Asthang Vinyasa Yoga ở ba mức độ khác nhau, có giờ dành cho người già và có những giờ thư giãn.


Astanga Yoga Studio
ul. Gałczyńskiego 4 
00-362 Warszawa
 
W godzinach zajęć:
(+48) 22.465.88.10  
(+48) 509.441.628
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.astanga.pl

https://www.facebook.com/astangayoga