Trường Đại học Do thái mở (Żydowski Uniwersytet Otwarty) là đề án của Gołda Tencer và Quỹ Shalom mà mục đích là cung cấp cho những người dân Vác sa va quan tâm có thể tiếp cận và có được các kiến thức chi tiết về chủ đề văn, hóa, sáng tác và các hoạt động xã hội của người Do thái, những người đã cấu thành các di sản văn hóa Vác sa va.
Trường đại học Do thái mở Quỹ Shalom
Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom
Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa

Liên hệ:

tel. +48 22 620 30 36
www.shalom.org.pl