Moishe House là hệ thống các nhà văn hóa có mặt khắp nơi trên thế giới, nơi mà các công dân Do thái trẻ có trách nhiệm tổ chức các sự kiện hấp dẫn liên quan đến văn hóa Do thái, bằng cách đó khuyến khích các hoạt động của cộng đồng địa phương.

Liên hệ:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.moishehouse.org