Hội văn hóa xã hội người Việt Nam tại Ba Lan thành lập năm 1986, vài chục năm sau đợt người Việt Nam đầu tiên sang Ba Lan. Hiện nay người Việt Nam là cộng đồng di dân đông nhất sống tại thành phố này.
Người Việt Nam tại Uwarszawa là những người di đân cả kinh tế lẫn chính trị. Trtong số họ có tất cả các tầng lớp xã hội, không loại trừ các nhà khoa học, nghệ sỹ và các nhà hoạt động xã hội.
Tại trang điện tử của Hội Stowarzyszenia Nigdy Więcej: www.nigdywiecej.prh.pl/archiwum/14_wietnamczycy.php
có nhiều thông tin hơn về cộng đồng này.
Hội văn hóa xã hội của Người Việt Nam tại Ba Lan

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce

ul. Marszałkowska 45