Tổ chức chuyên về xây dựng và phát triển quan hệ láng riềng tôt đẹp giũa Ba Lan và các nước biên giới phía đông Ba Lan. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
ul. Marszałkowska 115
Dom Przyjaźni

liên hệ:

tel. 22 826 15 31
tel./fax: 22 826-96-01
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.swpw.org