Indian Association of Poland (IAP) tiên tới việc gìn giữ căn cước hindus của các thành viên cộng đồng hindus và phát triển văn hóa của cộng đồng, họi nhập xã hội, kinh tế và trợ giúp các hoạt động khác nhau để thông hiểu và cộng tác giữa cộng đồng hindus và Ba Lan
Indian Association of Poland
Ul.Przezorna 12
Kolonia Warszawska

liên hệ:
kontakt:
  • tel: 22 520 28 00
  • fax: 22 658 16 71
  • tel. kom.: 602 666 666
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


https://www.facebook.com/iap.info