Quỹ tiếp nối và phát triển các giá trị giáo dục do giáo sư prof. Mojżesz Schorr (1873-1941), đưa ra, giáo sư là rabin, nhà sử học, giáo viên, thượng nghị sỹ và nhà hoạt động xã hội. Quỹ có dạy tiếng hebrai và các gời học về văn hóa, truyền thống và lịch sử Do Thái.


Fundacja im. Prof. Schorra

ul. Twarda 6
00-104 Warszawa

 

kontakt:

tel.: 48 22 6203496
fax.: 48 22 6522162

 


www.schorr.edu.pl