Morasha - từ trong tiếng hebraj có nghĩa là di sản. Trường Laude- Morasha là những trường học đầu tiên ở Vác sava kể từ năm 1949 tưởng nhớ và duy trì di sản văn hóa lịch sử của người Do thái tại Ba Lan. Trang web

www.lauder-morasha.edu.pl