Trung tâm văn hóa và trao đổi thông tin trực thuộc Đại sứ quán Ucraina tại Cộng Hòa Ba Lan được thành lập 1 tháng 12 năm 2006. 
Mục đích của Trung tâm là giới thiệu nền văn hoa sgiauf có của Ucraina, cung cấp thông tin về đất nước này và đồng thời về tầng lớp trí thức Ucraina và Ba Lan, tiến tới hòa giải và đoàn kết tinh thần giữa hai dân tộc.
Centrum Kultury i Informacji przy Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Szucha 7
00-580 Warszawa

kontakt:
Ambasada
tel.: (22) 629-34-46, 622-47-97
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ukraine-emb.pl