Hội Ba Lan Phần lan mời tham dự các khóa học tiếng Phần lan và thăm thư viện.

Hội Ba Lan Phần lan
Towarzystwo Polska-Finlandia

Oddział Główny:
ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

 

 

liên hệ:

tel.: (22) 826 08 46

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


https://www.facebook.com/groups/157799854279696

www.seura.pl