Tại đại sứ quán có thể nhận được thông tin về đát nước, văn hóa và du lịch tại Croati.
Ambasada Chorwacji
ul. Ignacego Krasickiego 25
02-628 Warszawa

Các thông tin chi tiết:
0048 22 844 23 93, 844 39 94
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://pl.mfa.hr/?mv=2397&mh=404
https://www.facebook.com/pages/Ministarstvo-vanjskih-i-europskih-poslova/506453726037312?fref=ts