Viện bảo tàng gom góp các bộ sưu tập trong lĩnh vực văn hóa dân gian Ba Lan, Âu châu và ngoài Âu châu. Hiện nay số hiện vật (cùng với hiện vật gửi gắm) vượt qua s con số 76 nghìn hiện vật, trong đó có 52 nghìn là bộ sưu tập Ba Lan- Âu châu và khoảng 22 ngoài Âu châu.
Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1

liên hệ:

tel: (022) 827-76-41 do 46
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ethnomuseum.pl
www.ethnomuseum.pl/blog
https://www.facebook.com/panstwowemuzeum.etnograficzne